!-- Latest compiled and minified CSS -->

BRPO – sprawozdanie dot. osób niepełnosprawnych

Według różnych źródeł w Polsce żyje od 3 do 6 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami, które są często narażone na dyskryminację. W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W swych postanowieniach wskazuje ona, w jaki sposób...

NCBR GO_GLOBAL

GO_GLOBAL.PLZwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm Nawigacja w materiale. Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji...

NCBR BIOSTRATEG

Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach II konkursu programu strategicznego BIOSTRATEG. Głównym przesłaniem programu BIOSTRATEG jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w...

NCBR PO WER

Projekty będące przedmiotem konkursu mają służyć realizacji celów PO WER, a w ich ramach przewiduje się realizację działań wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER,dotyczących wdrażania na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia...

NCBR PO WER

Projekty będące przedmiotem konkursu mają służyć realizacji celów PO WER, a w ich ramach przewiduje się realizację działań wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczących podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie...